ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Các Điều khoản và Điều kiện sau đây được áp dụng cho việc sử dụng trang web và việc sử dụng toàn bộ thông tin, dữ liệu, chức năng và bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web này.

Các nội dung pháp luật đầu tiên bạn cần nắm được khi sử dụng dịch vụ trên trang web KhophimHD:

– Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
– Không đăng tải hay bình luận các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
– Không lợi dụng để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
– Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.